ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
6
9
15
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
9
14
23
1
ป.2
7
14
21
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
16
7
23
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
69
71
140
6
รวมทั้งหมด
83
85
168
8

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559