ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานโรงเรียน
ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 มีการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ

โครงการรักษ์ภาษาไทย

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ

5 ธันวาคม 2554 และเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2554

โยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ผลงานโรงเรียน

 

โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนคูณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ปีการศึกษา 2557 -2559

โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ผลงานโรงเรียน

รางวัลผลการประเมินระดับ ดีมาก

รอบแรก รอบสอง รอบสาม

ปี พ.ศ. 2558

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168

เป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูง 5 อันดับแรก

(โรงเรียนที่มีนักเรียน 21 คนขึ้นไป)

ปีการศึกษา 2558

ผลงานโรงเรียน

รางวัลระดับดีเด่น การประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ประจำปี พ.ศ. 2559

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4