ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูปฏิบัติการสอน (ประจำชั้น)

นายเอนก กาวิน
ครูประจำชั้น ป.6 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

นางกานต์สินี กระภูฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป.5 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

นางพรจิตร กาวิน
ครูประจำชั้น ป.6 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

นางกฤษณี ป้องฉิม
ครูประจำชั้น ป.3 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

นายสมจิตร คำภูเงิน
ครูประจำชั้น อ.2 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

นางปราณี จันทร์ธิบุญ
ครูประจำชั้น ป.1 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

นางอุบลรัตน์ ยอดเยี่ยม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

นางกีรติญา สีสง่า
ครูประจำชั้น อนุบาล 1 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

นางสาวศิราณี นุธรรม
ครู คศ.2

นายวิชา เกิ้งบุรี
ครูประจำชั้น ป.2 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

นางจีรพร แดงไฟ
ครูประจำชั้น ป.2 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

นางวรรณา ราชบัณฑิตย์
ครู คศ.3

นายชาตรี ราชบัณฑิตย์
ครูประจำชั้น ป.4 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

นางผ่องศรี รู้ธรรม
ครูประจำชั้น อ.1 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

นายสมจิตร คำภูเงิน
ครูประจำชั้น อ.2 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

นายเรืองศักดิ์ กระภูฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป.5 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)