ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูปฏิบัติการสอน (ประจำวิชา)

นางนิตยา ใจวัง
ครู คศ.3

นางสาวชุติกาญจน์ กุดรังนอก
ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

นางสาวมยุรภรณ์ อิ่นคำ
ครูประจำวิชาภาษาจีน (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็ง
ธุรการโรงเรียน (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วคำเลิศ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ(LD) (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

นายทรงศักดิ์ สุโพธิณะ
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

นางมนัสนันท์ มุงเมือง
ครู คศ.2