ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน

นางปราณี มะโนวงศ์
ประธานกรรมการ

นางแสงแก้ว คำเหล็ก
รองประธานกรรมการ

นางจิดาภา ไชยวงค์ทอน
รองประธานกรรมการ

นางบุษบา จอมศิลา
เลขานุการ

นางสาวพิชญาภัค มุงคำ
กรรมการ

นางนงคราญ คำพรรณ์
เหรัญญิก

นางโฉมศรี ติ๊บมา
กรรมการ

นางราตรี แก้วกาวี
กรรมการ

นางปิยธิดา เลิศคำฟู
กรรมการ

นางนันธิดา หมื่นมะโน
กรรมการ

นางสาวละออ สายทิพย์
กรรมการ

นางช่อเอื้อง เรือนคำ
กรรมการ

นางรัตนาภรณ์ วุฒิเปียง
กรรมการ

นางมณีกานต์ แก้วเทพ
กรรมการ

นางสาวปราณี ชุ่มใจ
กรรมการ

นางหฤทัย ปันทิพย์
กรรมการ

นางแสงเดือน ธิสงค์
กรรมการ

นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ
กรรมการ

นางสาวกัญญาภัค แก้วนวน
กรรมการ

นางธัญญา พรมยะ
กรรมการ